شمیم عطر رضوی با حضور کاروان "زیر سایه خورشید" در شهرداری یزد پیچید

شمیم عطر رضوی با حضور کاروان "زیر سایه خورشید" در شهرداری یزد پیچید